Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten bij herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoeringArtikel 12 - Duur transacties duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 - Levensduur garantie

 
Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Herroepingstermijn De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag kalenderdag;
 4. Duurtransactie Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen gegevens mogelijk maakt informatie.
 6. Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier Het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt aan een consument om in te vullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstandOvereenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in het kader van een door de ondernemer voor de verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het moment van totstandkoming van de overeenkomst;
 10. Techniek voor communicatie op afstandmiddel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van de Ondernemer.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Tenty, onderdeel van MECBO International, heeft geen bezoekadres en is te bereiken via info@speeltenty.nl
KvK-nummer: 82152764
BTW-ID: NL862356349B01

Hoofdkantoor
MECBO International
Nijverheidsweg 12 
7005 BJ Doetinchem 
Nederland 

Indien de activiteit van de handelaar onderworpen is aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens van de toezichthoudende autoriteit:

 Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

 • de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de in Nederland geldende beroepsregels en aanduidingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
   

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen ondernemer en consument
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij zo spoedig mogelijk kosteloos aan de consument worden toegezonden. verzoek.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld op zodanige wijze dat de consument kan deze eenvoudig opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor het sluiten van de overeenkomst op afstand worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden. of op een andere manier.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling dat is voor hem het gunstigst.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment nietig zijn of geheel of gedeeltelijk vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling vernietigd. onverwijld in onderling overleg vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
 7. Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden zal worden geïnterpreteerd "naar de geest" van deze algemene voorwaarden.
   

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan er niet voor instaan ​​dat de afgebeelde kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.Dit betreft met name
  speciaal:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele verzendkosten;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer garant staat voor de prijs;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • elke andere taal dan het Nederlands waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand bij een duurtransactie
  • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, materiaalsoort. 

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, treft de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen van het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In het geval van een verlengde transactie is de bepaling in de vorige paragraaf alleen van toepassing op de eerste levering.
 12. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij aflevering producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Houd er rekening mee dat bestellingen van buiten de Europese Unie zijn uitgesloten.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, aldus de ondernemer voorzien van redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan de ondernemer kenbaar te maken. De consument dient dit kenbaar te maken door middel van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft geretourneerd aan de ondernemer, de aankoop is een feit.

In geval van dienstverlening:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende minimaal 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  t11>

Artikel 7 - Kosten bij herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt ​​hij niet meer dan de kosten van het terugzenden van de goederen.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds door de webwinkelier is ontvangen of sluitend bewijs van de volledige terugzending kan worden overlegd. De terugbetaling zal plaatsvinden via dezelfde betaalmethode die de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een andere betaalmethode.
 3. Indien het product beschadigd raakt door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product als de handelaar niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt; dit moet gebeuren vóór het sluiten van het koopcontract.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de consument uitsluiten van het herroepingsrecht voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor sluiten van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument;
 4. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 5. die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 6. die snel kan verslechteren of verouderen;
 7. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. voor losse kranten en tijdschriften;
 9. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
 10. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 11. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
 12. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 13. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 14. over weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan ​​indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. ze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument is bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij drukfouten is de ondernemer niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften op de datum waarop het contract is gesloten. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering schriftelijk aan de ondernemer te worden gemeld. De producten dienen in de originele verpakking en in nieuwstaat geretourneerd te worden.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of er is anderszins onzorgvuldig of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking mee omgegaan;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen
   

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventueel genoemde leveringsdata kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een ​​vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Voortdurende transacties: duur, opzegging en verlenging

Beëindiging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe geldende opzeggingsregels en een opzegtermijn van niet langer dan een maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten opzeggen:
 • te allen tijde en niet beperkt tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • althans op dezelfde wijze als ze door hem zijn aangegaan;
 • Beëindig de overeenkomst altijd met dezelfde opzegtermijn die de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde tijd
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een duur van maximaal drie maanden, als de consument het recht heeft deze op te zeggen verlengd contract aan het einde van de verlengingsperiode, met een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn die maximaal één maand en een periode van maximaal drie maanden in geval van een overeenkomst tot het regelmatig afleveren van dag- of weekbladen of tijdschriften, maar minder dan eenmaal per maand.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag- of weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proefperiode of introductieperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover geen ander tijdstip is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst voor de levering van een dienst, gaat deze termijn in nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Bij wanbetaling door de consument is de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, gerechtigd om vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen bij de consument.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen twee maanden nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich eerst te wenden tot de ondernemer. Het is ook mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht door de ondernemer gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Ook als de consument in het buitenland woont
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een langdurige gegevensdrager.

 Artikel 17 - Levenslange garantie

Deze voorwaarde bevat enkele basisregels voor ons als winkel en u als consument met betrekking tot de levenslange garantie op onze producten.

Basisregels

 1. Alle producten bij Tenty vallen onder een standaard garantie van 14 dagen zoals wettelijk bepaald. Deze garantie kan worden verlengd door het product binnen 30 dagen te registreren om aanspraak te maken op de levenslange garantie.

  We definiëren levenslange garantie als de gebruiksperiode door de oorspronkelijke koper die het product heeft gekocht en geregistreerd voor eigen gebruik. Daarom is deze garantie alleen geldig voor de oorspronkelijke koper of eigenaar die het product heeft gekocht en geregistreerd zoals vereist. Bovendien is deze garantie niet overdraagbaar.
 2. Voor verbruiksartikelen, zoals te vinden in de webshop van Tenty, kan natuurlijke slijtage niet worden gebruikt voor de levenslange garantie.
 3. Op het moment dat gebruik wordt gemaakt van de levenslange garantie, is het aan de verkoper om te bepalen wat onder deze natuurlijke slijtage valt.