Over ons privacybeleid

Tenty geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (de verbetering van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van Tenty website en de daarop aangeboden diensten. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 14/03/2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, de contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over gegevensverwerking
Hieronder leest u op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en aan wie de gegevens beschikbaar.

Webshopsoftware

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Shopify is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen over uw gebruik van de software, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.

E-mail en mailinglijsten Klaviyo

Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer voortkomt uit onze website en het verzenden van elk nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via onze website wordt verzonden, ziet u de link 'afmelden'. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken van e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo bewaart zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader van informatie met derden te delen.

Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende technische en ondersteunende maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en ondersteunende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie bewaart zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Alle bovenstaande genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn bovenstaande van toepassing op de onderdelen van Mollie's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de grond van de wettelijke termijn is toegestaan.

Beoordelingen WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een ​​naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam naast de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een ​​toelichting op uw beoordeling te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​recensie achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodig om een ​​review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en onderliggende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten gunste van het leveren van de dienstverlening aan derden in te schakelen, hierdoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle bovenstaande genoemde soortgelijke met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn bovenstaande van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikte deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouding

Shopify

Shopify: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Shopify. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling.

Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Shopify is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vernietigen. Shopify gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u krijgt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens gebruiken om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op de grond van de overeenkomst tussen hen en ons van een ed of statutair verklaard.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website wordt verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In mogelijke gevallen kan Mimos Kussens op grond van een wettelijk vastgelegde worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege In een soortgelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten wenst te maken. Als u dit bij ons aantoont zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de beperkte termijn wordt bewaard bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de lopende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u ook betrokken bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. Stuur ons in principe om misbruik om afschriften en informatie van uw gegevens te voorkomen, enkel naar uw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en rapporten van gegevens ontvangen u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen verwerken. U heeft te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een afwijkende manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of bevoegd herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor

Privacyzaken

U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben en de categorie waaronder wij deze hebben opgeslagen.

Recht op rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op u persoonlijk of naar u te herleiden zijn, altijd te laten doen. U kunt een verzoek hiertoe richten aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op of tot u herleidbaar zijn te laten beperken persoonlijk. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het opgegeven e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht van overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op of tot u herleidbaar zijn, te laten uitgevoerd door een andere partij. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het aan ons opgegeven e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. wij kunnen in dat geval onze dienstverlening niet voortzetten, omdat de veilige onderlinge koppeling van databestanden niet meer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Tenty.


Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in combinatie met andere datasets interpreteren en zo uw bewegingen op internet volgen. Google gebruikt deze informatie om u gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en -producten aan te bieden.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid van invloed is op de manier waarop we al over u verzamelde gegevens verwerken, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens
Tenty
info@speeltenty.nl